THE TAIWAN TAOYUAN DISTRICT COURT
 
Address:No.1 Fazhi Rd.,Taoyuan city 33053, Taiwan, R.O.C.
Telephone:(03)339-6100